Zaloguj się

lg1 lg2 lg3 Certyfikat bezpieczeństwa SL — 256 bitów zaawansowanego

Zarejestruj się

  United States (1)

Bonus powitalny

Tradiva.com daje 30% bonusu do pierwszego depozytu. Oznacza to, że jeżeli otwierasz konto z 5000 USD, dodamy do twojego salda kolejne 1500 USD.

Oferta ograniczona czasowo.

lg1 lg2 lg3 Certyfikat bezpieczeństwa SL — 256 bitów zaawansowanego

Zapomniałeś hasła?

Risk Disclosure

Ostrzeżenie o ryzyku

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Klienta o potencjalnym ryzyku związanym z realizacją operacji handlowych na rynkach finansowych (w tym na rynku Forex).

 

Niniejsze Ostrzeżenie może nie zawierać informacji o wszystkich potencjalnych zagrożeniach dla Klienta ze względu na ich wielką różnorodność.

 

Niniejsze Ostrzeżenie stanowi integralną część Regulaminu, a więc wszystkie pojęcia i definicje podane w nim należy interpretować jako pojęcia i definicje wskazane w Regulaminie.

 

Operacje na rynkach finansowych mogą przynieść duże potencjalne zyski, ale wiążą się też z dużym stopniem ryzyka, wynikającego np. z efektem dźwigni lub skrajną zmiennością instrumentów finansowych na rynkach.

 

Udzielając zgody z warunkami opisanymi w Regulaminie, Klient potwierdza, że jest świadomy ryzyk, wskazanych w niniejszym Ostrzeżeniu.

 

Przed przystąpieniem do handlu Spółka zaleca dokładne rozważenie, czy ryzyka, wynikające z transakcji na rynkach finansowych, są akceptowalne dla Klienta, biorąc pod uwagę jego cele i możliwości finansowe.

 

Spółka zachęca również Klientów do zapoznania się ze wszystkimi głównymi materiałami umieszczonymi na stronie www.tradiva.com w celu lepszego poznania samego handlu, jak i ryzyka związanego z obrotem na rynkach finansowych.

 

Spółka oświadcza również, iż prognozy udostępniane Klientowi są tworzone na podstawie analitycznej oceny sytuacji rynkowej i nie stanowią rekomendacji lub wezwania do otwierania transakcji i opracowywania własnej strategii handlowej.

 

Wszelkie operacje przeprowadzane przez Klienta na rynkach finansowych są wynikiem jego własnych decyzji. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podjęcie potencjalnego ryzyka, własne środki finansowe, wybrane strategie handlowe oraz wyniki zrealizowanych transakcji. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty Klienta, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z operacji handlowych klienta, w tym zrealizowanych na podstawie prognoz dostarczonych Klientowi przez Spółkę.

W celu ograniczenia ewentualnych strat zaleca się regularne ustawianie zleceń Stop Loss.

 

Wykorzystanie oprogramowania lub sprzętu do transakcji na rynkach wiąże się z potencjalnym ryzykiem strat finansowych spowodowanych nieprawidłowym działaniem systemów informacyjnych, komunikacyjnych, elektronicznych i innych. Klient wyraża zgodę, iż informacje przesyłane drogą mailową w postaci niezaszyfrowanych powiadomień nie są chronione przed nieuprawnionym dostępem. Klient przyjmuje do wiadomości, iż odpowiedzialność za nieuprawniony dostęp osób trzecich do dokonywania transakcji w imieniu Klienta spoczywa wyłącznie na nim.

 

Klient jest świadom i zgadza się z poniesieniem ryzyk finansowych, spowodowanych siłą wyższą.

 

Odpowiedzialność za dokonywanie transakcji przez osoby fizyczne na rynkach finansowych, w szczególności na rynku Forex, w miejscach, w których taka działalność jest zakazana lub ograniczona przez ustawodawstwo kraju zamieszkania Klienta, spoczywa wyłącznie na nim. Niezależnie od tego, czy Klient poinformował Spółkę, czy tego typu zakaz jest dla niego wiążący (np. w związku z miejscem zamieszkania Klienta, posiadaniem obywatelstwa etc.) wszelkie ryzyka wynikające z regulacji prawnych danego kraju dotyczących dostępu osób fizycznych do obrotu na rynkach finansowych, w tym na rynku Forex, ponosi wyłącznie Klient. Informujemy, iż w niektórych jurysdykcjach zapewnienie Klientom dostępu do rynków finansowych, w tym do rynku Forex, jest zabronione lub ograniczone, w związku z czym Spółka nie prowadzi działalności na terenie tych jurysdykcji. W szczególności Spółka nie świadczy swoich usług i nie prowadzi działalności na terenie Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Izraela. Jednocześnie z uwagi na fakt, iż świadczone przez Spółkę usługi dostępu do rynków finansowych mają charakter publiczny, a także to, że Klienci samodzielnie decydują o poinformowaniu Spółki o posiadaniu lub braku obywatelstwa danego kraju, miejscu swojego stałego zamieszkania, jak i to, że Firma nie ma technicznej możliwości śledzenia, z którego kraju Klient prowadzi działalność handlową (w tym ze względu na dostępność programów VPN, które ukrywają faktyczną lokalizację Klienta, a także z powodu ewentualnego przemieszczania się Klienta z jednego kraju do drugiego w okresie świadczenia usługi) – wszelkie ewentualne negatywne konsekwencje wynikające z powyższych działań ponosi bezpośrednio Klient.

 

 

Udzielając zgody na warunki Regulaminu, Klient potwierdza, iż zapoznał się z ustawowymi aspektami dotyczącymi obrotu na rynkach finansowych w jego kraju, ocenił konsekwencje swoich działań oraz udzielił Spółce wyczerpujących informacji o swoim statusie.

 

Klient jest świadom, iż relacje między Stronami są regulowane warunkami szczegółowo opisanymi w Regulaminie. Strony, w razie potrzeby, mogą uzgodnić i podpisać inne umowy, które uzupełniają i precyzują wzajemne prawa i obowiązki. Umowy te będą jednak ważne tylko w przypadku, jeżeli zostaną podpisane przez Klienta i należycie upoważnionego przedstawiciela Spółki wraz z pieczęcią Spółki. Wszelkie umowy podpisane w imieniu Spółki przez osobę nieuprawnioną lub niezawierające pieczęci firmowej nie mogą zostać uznane za prawnie wiążące.

Wystąpił błąd

Dziękujemy za kontakt!