Zaloguj się

lg1 lg2 lg3 Certyfikat bezpieczeństwa SL — 256 bitów zaawansowanego

Zarejestruj się

  United States (1)

Bonus powitalny

Tradiva.com daje 30% bonusu do pierwszego depozytu. Oznacza to, że jeżeli otwierasz konto z 5000 USD, dodamy do twojego salda kolejne 1500 USD.

Oferta ograniczona czasowo.

lg1 lg2 lg3 Certyfikat bezpieczeństwa SL — 256 bitów zaawansowanego

Zapomniałeś hasła?

Regulamin

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym dokumentem przed rozpoczęciem korzystania z usług Tradiva.com.

 

Niniejsza Umowa użytkownika (dalej Regulamin) określa warunki, na jakich Tradiva.com, międzynarodowa firma (dalej Spółka lub Firma) świadczy swoje usługi na stronie internetowej Tradiva.com (Usługa lub Serwis).

 

Niniejsze warunki zaczynają obowiązywać w chwili zawarcia umowy między Klientem a Firmą. Odwiedzając stronę internetową Firmy i korzystając z jej Usług, Klient potwierdza, iż rozumie i akceptuje niniejsze warunki. Terminem „Klient” określa się każda osoba, jej przedstawiciel, cesjonariusz, podmiot stowarzyszony, który korzysta z usług Spółki.

 

Jeżeli Klient nie zgadza się z niniejszymi warunkami, zalecamy natychmiastowe zaprzestanie korzystania z Usługi.

 

Legalność użytkowania

 

Klient wyraża zgodę, iż uzyskanie dostępu do Usługi nie oznacza legalności korzystania z niej.

 

Osoby korzystające z usług Spółki mają być pełnoletnie (co najmniej 18 lat). Jeżeli osiągnięcie pełnoletności w kraju zamieszkania Klienta następuje w wieku powyżej osiemnastu (18) lat, zezwala się korzystać z naszych usług dopiero po osiągnięciu tego wieku. Akceptując niniejszą Umowę, Klient oświadcza, iż osiągnął wiek pełnoletności. Firma zastrzega sobie prawo do zażądania dokumentu potwierdzającego wiek Klienta. Konto handlowe Klienta może zostać zawieszone do czasu otrzymania odpowiedniego potwierdzenia.

 

Korzystanie z Usług Spółki nie jest dozwolone w krajach, w których tego typu transakcje są uważane za nielegalne.

 

Korzystanie z Usługi jest zabronione dla mieszkańców lub obywateli m.in. Stanów Zjednoczonych. Akceptując niniejszą Umowę, Klient potwierdza, iż nie jest obywatelem ani nie znajduje się fizycznie na terenie Stanów Zjednoczonych. Aby uzyskać więcej informacji o państwach, w których Spółka nie świadczy swoich usług, sprawdź sekcję „Ostrzeżenie o ryzyku”.

 

Świadczenie usług. Zaprzestanie korzystania z Usługi

 

Firma przyznaje Klientowi niezbywalne i ograniczone prawo dostępu i korzystania z Usługi (bez publicznej demonstracji użycia), w tym do wszystkich dostępnych materiałów Usługi (dalej Materiały) na komputerze Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem (dalej „Postanowienie”).

 

Przyznanie prawa do korzystania z Usługi przez Spółkę może zostać zatrzymane (czasowo lub na stałe, częściowo lub w całości) według uznania Spółki, z uprzednim powiadomieniem lub bez niego. Po ustaniu przyznania prawa do użytkowania Spółka może:

 

 1. usunąć lub dezaktywować konto Klienta;
 2. zablokować jego adres e-mail i/lub adres IP lub w inny sposób ograniczyć dostęp do Usługi;
 3. podjąć innych działań uniemożliwiających korzystanie z Serwisu.

 

Po wycofaniu dostępu do Usługi wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

 

Przyznanie prawa do korzystania z Usługi zostaje automatycznie zatrzymane w przypadku:

 

 1. naruszenia Regulaminu przez Klienta;
 2. utraty ważności oświadczeń i gwarancji Klienta wynikających z niniejszej Umowy;
 3. ogłoszenia upadłości Klienta i wyznaczenia pełnomocnika lub następcy całości lub większości majątku i aktywów Klienta;
 4. śmierci lub niepełnosprawności Klienta;
 5. likwidacji firmy Klienta (w przypadku reprezentowania interesów osoby prawnej);
 6. odmowy podania lub potwierdzenia informacji wymaganych przez Firmę w ramach niniejszego Regulaminu.

 

Konta. Serwis. Transakcje

 

Aby zacząć korzystać z usług Firmy, Klient musi najpierw otworzyć konto w Serwisie (dalej Konto). Udzielając zgody z warunkami niniejszego Regulaminu, Klient potwierdza, iż wszystkie jego dane, podane podczas otwierania konta, są kompletne, aktualne i dokładne. Klient zobowiązuje się aktualizować te informacje w odpowiednim czasie, jeśli ulegną one zmianie lub na żądanie Spółki. Otwierając konto w imieniu firmy lub innej osoby, na mocy niniejszej Umowy Klient oświadcza i potwierdza, że posiada niezbędne uprawnienia, a podjęte przez niego zobowiązania są wiążące dla firmy lub osoby, w której imieniu działa.

 

Zabrania się korzystania z konta innej osoby lub podmiotu bez odpowiedniego zezwolenia. Odpowiedzialność za zachowanie poufności konta Klienta oraz ograniczenie dostępu do jego konta przez osoby trzecie spoczywa wyłącznie na nim. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub nieuprawnionego dostępu do konta Klient ma natychmiast poinformować o tym Spółkę. Klient przyjmuje do wiadomości, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieuprawnionego korzystania z jego konta. Klient oświadcza, iż zwalnia Spółkę z odpowiedzialności i ewentualnych roszczeń wynikających z nieuprawnionego dostępu do konta Klienta. Klient może otworzyć tylko jedno konto, które nie powinien dzielić z inną osobą fizyczną lub prawną. W celu otwarcia dodatkowych kont zaleca się skontaktowanie z menedżerem konta. Jeżeli Firma ma uzasadnione powody, przemawiające za tym, iż konto zostało utworzone w celu oszustwa i/lub kilka kont zostało stworzonych bez zgody menedżera konta, Firma zastrzega sobie prawo do anulowania wszelkich transakcji związanych z takimi kontami. Klient udziela Spółce prawa do zażądania informacji, które Firma uzna za niezbędne do potwierdzenia tożsamości Klienta oraz informacji, które podaje. Mowa m.in. o dodatkowe dane osobowe, które umożliwią Spółce weryfikację użytkownika. Klient może zostać również proszony o potwierdzenie adresu e-mail lub posiadania instrumentów finansowych. Firma zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych z bazami danych osób trzecich lub z innymi źródłami, zażądania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Klienta.

 

Oferujemy islamskie konta Forex, znane również jako konta bez swapów. Tego typu konta nie uwzględniają swapów i nie ściągają odsetek za przeniesienie pozycji na inny dzień, a więc są zgodne z islamskimi zasadami religijnymi. Zgodnie z przepisami islamu, każda transakcja biznesowa, w której jedna ze stron musi zapłacić określony procent na rzecz drugiej strony, jest zabroniona. Konta bez swapów mogą zostać przyznane wyłącznie muzułmanom ze względów religijnych. Zastrzegamy sobie prawo do zażądania odpowiednich uzasadnień i/lub potwierdzenia konieczności korzystania z takiego konta. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do odmowy rozpatrzenia takiego wniosku według naszego uznania bez wyjaśnienia. Na mocy niniejszego Regulaminu Klient przyjmuje do wiadomości, iż korzystanie z kont wolnych od swapów w celu generowania zysku ze swapów jest niedozwolone. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania statusu „bez swapów” w dowolnym momencie, według naszego wyłącznego uznania, bez konieczności wyjaśniania lub podania przyczyn. W przypadku naruszeń, oszustw, manipulacji, arbitrażu odsetek, „cashbacku” lub innych form nieuczciwej lub oszukańczej działalności w odniesieniu do kont bez swapów, zastrzegamy sobie prawo do następujących działań:

 

 • wycofania statusu „bez swapów” z rachunku handlowego takiego Klienta;
 • przywrócenia wszelkich nienaliczonych swapów oraz wszelkich nienaliczonych odsetków i/lub wydatków związanych z rachunkiem „bez swapów” za okres, w którym obowiązywał status „bez swapów”;
 • zamknięcia wszystkich kont handlowych Klienta, anulowania wszystkich transakcji przeprowadzonych przez niego na tych kontach i anulowania wszelkich zysków.

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji części lub całości powyższych zasad dotyczących kont bez swapu według własnego uznania, bez konieczności podania jakichkolwiek wyjaśnień lub uzasadnień. Serwis umożliwia m.in. dokonywanie transakcji z określonymi aktywami, w tym walutami, instrumentami finansowymi (tzw. „kontrakty różnic kursowych”) i innymi papierami wartościowymi. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, iż korzystając z naszej Usługi, dokonuje zakupu, sprzedaży aktywów (dalej Transakcje) na rynku jako osoba działająca we własnym imieniu. Nie pełnimy roli agenta Klienta w transakcjach finansowych i handlowych. Cała odpowiedzialność za spełnienie wszystkich swoich zobowiązań wynikających z zawierania transakcji na rynku za pomocą naszego Serwisu spoczywa na Kliencie. Po zakończeniu wszystkich procedur bezpieczeństwa i weryfikacji Firma zapewnia dostęp do Usługi w przypadku braku innych umów lub instrukcji. Wszystkie godziny handlu są podawane w czasie Greenwich Mean Time (tzw. GMT) w formacie 24-godzinnym. Usługa jest dostępna w trybie ciągłym od 22:00 GMT w niedzielę do 22:00 GMT w piątek (czas zimowy) lub od 23:00 GMT w niedzielę do 23:00 GMT w piątek (czas letni), z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, kiedy rynki finansowe są zamknięte oraz w przypadkach, gdy rynki są zamykane z powodu braku płynności instrumentów finansowych. Zapraszamy do odwiedzania naszej Witryny, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat godzin otwarcia każdego instrumentu finansowego. Firma zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zmiany godzin otwarcia według własnego uznania. Odpowiednie zmiany zostaną odzwierciedlone na stronie internetowej Firmy. Klienci mogą wykonywać operacje handlowe przez telefon w godzinach handlu. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Firma może zamknąć transakcje CFD po ostatniej dostępnej cenie rynkowej w ostatnim dniu wygaśnięcia kontraktu. Czas zamknięcia zostanie podany na stronie internetowej Firmy.

 

Spółka oferuje różne spready w zależności od typu konta:

 • Stały spread na platformie internetowej. Stały spread nie zmienia się z czasem ani w przypadku zmiany warunków rynkowych;
 • Zmienny spread na platformie transakcyjnej . Zmienne spready na rynkach Forex i CFD nie mają stałej kwoty a zależą od zmienności rynku i dostępnej płynności.

 

Klient zgadza się, iż minimalny czas utrzymywania transakcji na platformie internetowej to 3 minuty. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania transakcji, jeżeli czas pomiędzy otwarciem transakcji a jej zamknięciem byłby krótszy. Dla platformy nie istnieje ograniczeń w zakresie minimalnego czasu utrzymywania transakcji. Maksymalny okres utrzymywania otwartej pozycji na platformie internetowej to 21 dni. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia pozycji, które trwają dłużej. Jeżeli zlecenie zostanie otwarte na podstawie kontraktu z określoną datą wygaśnięcia, zostanie ono zamknięte po 21 dniu lub w dniu wygaśnięcia (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Poziom stop-out to poziom, przy którym otwarte pozycje zostaną automatycznie zamknięte, aby zapobiec dalszym stratom i sytuacji z ujemnym saldem. Podczas korzystania z terminala poziom stop-out jest obliczany w następujący sposób: kapitał własny / depozyt zabezpieczający z otwartych transakcji x 100%. Domyślny poziom stop out w to 50% dla kont Minimum i Standard oraz 80% dla kont Gold i Platinum. Na platformie internetowej poziom stop-out obliczany jest w następujący sposób: realne środki na koncie w danym momencie, z uwzględnieniem otwartych (zmiennych) nierentownych i/lub zyskownych pozycji / wynik finansowy na koncie handlowym bez uwzględnienia otwartych pozycji x 100%. Na platformie internetowej domyślny poziom stop-out to 0%. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany poziomu stop-out według własnego uznania bez uprzedniego powiadomienia ze skutkiem natychmiastowym, w zależności od warunków rynkowych. Krytyczne minimalne i maksymalne loty zależą od typu konta, jak wskazano na stronie internetowej Firmy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany krytycznych maksymalnych i minimalnych wartości lotów według własnego uznania. KLIENT ROZUMIE I AKCEPTUJE, ŻE MOŻE STRACIĆ PIENIĄDZE W WYNIKU KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG (W TYM W WYNIKU TRANSAKCJI) ORAZ ŻE CAŁA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PONIESIONE STRATY SPOCZYWA WYŁĄCZNIE NA NIM. Korzystanie z Serwisu jest ściśle regulowane warunkami niniejszego Regulaminu (w tym dokumentami, do których odwołuje się tekst Regulaminu) oraz ograniczeniami technicznymi związanymi z usługami Firmy.

 

Spółka wykonuje transakcje Klienta w trybie „tylko wykonanie”. Realizujemy transakcje Klienta, nawet jeśli będą one nieopłacalne. Odpowiedzialność za swoje transakcje ponosi wyłącznie Klient. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za monitorowanie transakcji Klienta. Jeżeli postanowimy w pewnym momencie podjąć monitorowania transakcji Klienta z jakiegokolwiek powodu, nie oznacza to, że przejmujemy odpowiedzialność za jego transakcje i nie mamy również obowiązku doradzania mu w tej kwestii. Dodatkowo nie odpowiadamy za dokonanie lub brak dokonania jakichkolwiek wpłat oraz za zamykanie otwartych pozycji.

 

Klienci mogą wykonywać operacje handlowe przez telefon w godzinach handlu. W tym celu pracownicy Spółki będą technicznie towarzyszyć Klientowi w otwieraniu / zamykaniu / zmianie parametrów (Take Profit, Stop Loss) transakcji przez telefon. Jeżeli Klient nie zgadza się z zasadami handlu przez telefon, prosimy nie korzystać z tej usługi. Aby otworzyć / zamknąć / zmienić transakcję lub poprosić o otwarcie zlecenia, Klient musi skontaktować się ze Wsparciem Klienta (ewentualnie swoim menedżerem). Klient ma również prawo uzyskania od Spółki regularnej pomocy technicznej przy otwieraniu / zamykaniu / zmianie transakcji za pomocą telefonu. W takim przypadku menedżer Spółki prowadzi regularną komunikację telefoniczną z Klientem, aby pomóc Klientowi w wykonywaniu operacji handlowych.

 

Aby otworzyć transakcję przez telefon, Klient musi:

 

 1. Przejść weryfikacje, podając swoje imię, nazwisko i login konta;
 2. Odpowiedzieć na pytanie zabezpieczające w razie potrzeby (data urodzenia, inne dane osobowe przekazane Spółce przez Klienta);
 3. Potwierdzić warunki otwarcia (rodzaj, wielkość pozycji, kierunek, termin wygaśnięcia) transakcji (sprzedaż-kupno), Take Profit, Stop Loss (w razie potrzeby). Menedżer poinformuje Klienta o aktualnym kursie aktywów i otrzyma zgodę Klienta na otwarcie transakcji po określonym kursie.

 

 

Aby zamknąć transakcję przez telefon, Klient musi:

 

 1. Przejść weryfikacje, podając swoje imię, nazwisko i login konta;
 2. Odpowiedzieć na pytanie zabezpieczające w razie potrzeby (data urodzenia, inne dane osobowe przekazane Spółce przez Klienta);
 3. Wyraźnie wskazać transakcję, która ma zostać zamknięta.

 

Aby zmienić transakcję przez telefon, Klient musi:

 

 1. Przejść weryfikacje, podając swoje imię, nazwisko i login konta;
 2. Odpowiedzieć na pytanie zabezpieczające w razie potrzeby (data urodzenia, inne dane osobowe przekazane Spółce przez Klienta);
 3. Wyraźnie wskazać transakcję, którą trzeba zmienić, a także zmiany, które należy wprowadzić.

 

Zanim transakcja zostanie otworzona telefonicznie, sprawdza się saldo depozytu zabezpieczającego wymaganego do otwarcia transakcji.

 

W celu poprawy jakości usług rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane.

 

Klient udziela zgody na nagrywanie rozmów telefonicznych między nim a pracownikami Spółki bez wcześniejszego powiadomienia. Przyjmuje również do wiadomości, iż nagrania te, jak i wyniki ich transkrypcji mogą zostać użyte jako dowód w przypadku sporów.

Klient jest świadom, że przy zdalnym otwieraniu / zamykaniu / zmianie transakcji od momentu otrzymania polecenia / zgody Klienta na dokonanie operacji mogą wystąpić wahania kursu aktywów. Klient akceptuje niniejszy Regulamin i deklaruje, iż nie będzie miał roszczeń z tytułu takich wahań w przypadku korzystania ze zdalnej metody otwierania / zamykania / zmiany transakcji.

 

Potwierdzeniem wykonania zleceń Klienta przy otwieraniu / zamykaniu / zmianie transakcji będzie służyć akceptacja warunków niniejszej Umowy, a także nagranie rozmowy telefonicznej z Klientem.

 

Powyższa metoda wykonywania operacji handlowych nie oznacza zawarcia dodatkowych umów pomiędzy Spółką a Klientem, w tym umowy powiernictwa itd. Wszystkie operacje handlowe wykonywane za pomocą Spółki są wykonywane przez Klienta i według jego uznania. Spółka, podobnie jak we wszystkich innych przypadkach, nie ponosi odpowiedzialności za skutki tych transakcji.

 

Obliczenie ceny, zysków lub strat związanych z transakcjami w momencie otwarcia i zamknięcia transakcji opiera się na naszym przybliżonym oszacowaniu bieżących cen rynkowych i oczekiwanych poziomów stóp procentowych, przewidywanej zmienności i innych warunkach rynkowych w okresie transakcji. Wskaźniki te opierają się na skomplikowanych obliczeniach arytmetycznych i są ustalane przez nas według naszego wyłącznego uznania. Obliczenia te uwzględniają spread na naszą korzyść, co oznacza, że ​​faktyczne miary mogą znacząco różnić się od cen na rynku pierwotnym, na którym odbywają się takie transakcje.

 

Spółka nie zapewnia fizycznej dostawy waluty (ani innych papierów wartościowych) dla transakcji. Wszelkie zyski lub straty wynikające z dokonanych przez Klienta transakcji są przechowywane na koncie Klienta lub pobierane z konta po zakończeniu transakcji.

 

Klienta zgadza się, że w przypadku zakończenia transakcji po cenach, które z jakiegokolwiek powodu nie są zgodne z faktycznymi cenami na rynku (np. błąd oprogramowania, nagła awaria lub inne powody, które mogą doprowadzić do błędów w wycenach), Spółka zastrzega sobie prawo do anulowania takich transakcji.

 

Ograniczenia w korzystaniu z usług i transakcji

 

W trakcie korzystania z usług Firmy a także zawierania transakcji Klient zobowiązuje się:

 

 • Nie popełniać oszustw ani w żaden sposób nie wprowadzać Firmy w błąd;

 

 • Nie korzystać z Serwisu w sposób niezgodny z prawem;

 

 • Nie ingerować w procesy związane z bezpieczeństwem Serwisu lub zakłócać jego działanie;

 

 • Nie korzystać z Usługi w sposób nielegalny;

 

 • Nie wpłacać środków, które zostały uzyskane w wyniku nielegalnej działalności;

 

 • Nie używać złośliwego oprogramowania, kodu komputerowego, plików lub aplikacji opracowanych do celowego zawieszenia, zniszczenia, ograniczenia lub śledzenia oprogramowania komputerowego, sprzętu i systemów telekomunikacyjnych Spółki;

 

 • Nie korzystać z usług Spółki w sposób, który może pociągać Spółkę do odpowiedzialności karnej lub cywilnej w jakimkolwiek kraju;

 

 • Nie podejmować żadnych działań, mogących powodować nieuzasadnione lub nieproporcjonalne obciążenie naszej infrastruktury technologicznej;

 

 • Nie odsprzedawać ani udostępniać usług Spółki osobom trzecim, nie kopiować materiałów dostępnych w Serwisie w celu odsprzedaży lub w innych celach niż korzystanie z usług Spółki na własny użytek;

 

 • Nie korzystać z usług Firmy w sposób, który może się wiązać z zastraszaniem, naruszeniem prywatności, nękaniem, zniesławieniem, groźbami lub innymi działaniami, które są nielegalne, kryminalne, nieetyczne lub obraźliwe;

 

 • Nie podawać nieprawdziwych informacji i/lub błędnych danych w trakcie korzystania z usług Spółki. Aktualizować wszystkie informacje przekazane Firmie;

 

 • Nie wywierać presji na pracowników Firmy, jej wykonawców i innych agentów;

 

Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż możemy używać zarówno ręcznych, jak i zautomatyzowanych środków, aby sprawdzić, czy wymagania określone w Ograniczenia w korzystaniu z usług i transakcji są przez niego przestrzegane. Zastrzegamy sobie wyłączne prawo do własnego uznania, czy Ograniczenia w korzystaniu z usług i transakcji zostały spełnione.

 

W przypadku, gdy dowiemy się o możliwych naruszeniach Ograniczenia w korzystaniu z usług i transakcji lub innych naruszeniach Regulaminu, Spółka ma prawo wszcząć dochodzenie w tej sprawie, które może obejmować m.in. zbieranie dodatkowych informacji o Kliencie lub osobach, które mogą mieć roszczenia wobec Klienta oraz inne materiały i informacje, które Spółka uzna za niezbędne do uzyskania pełnych informacji. Klient zobowiązuje się spełnić uzasadnione żądania Spółki, które mogą się pojawić w trakcie dochodzenia w sprawie jakichkolwiek naruszeń.

 

Żaden pracownik i/lub były pracownik, który obecnie lub wcześniej pracował w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin w Firmie lub firmie stowarzyszonej nie może zostać klientem którejkolwiek z naszych marek (bezpośrednio lub pośrednio, samodzielnie lub za pośrednictwem partnerów, podmiotów stowarzyszonych lub osób trzecich) bez naszej pisemnej zgody. Jeżeli odkryjemy, iż nasz pracownik i/lub były pracownik Spółki zajmuje się działalnością handlową z jedną z marek Firmy bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, osobiście i/lub za pośrednictwem stron trzecich, wówczas taka działalność zostanie uznana za nielegalną. W takim przypadku konto takiego pracownika lub jego przedstawiciela oraz wszystkie otwarte na nim pozycje zostaną natychmiast zamknięte, a wszelkie środki na koncie zostaną obciążone.

 

Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań przeciwko Klientowi w przypadku naruszenia Ograniczeń w korzystaniu z usług i transakcji lub w przypadku innego nieuprawnionego korzystania z Usługi, w tym pociągnięcie odpowiedzialności karnej, cywilnej i administracyjnej. Jakiekolwiek użycie naszych systemów komputerowych bez wyraźnej zgody na mocy niniejszej Umowy stanowi naruszenie Regulaminu oraz obowiązujących przepisów krajowych i międzynarodowych.

 

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania i/lub zamknięcia transakcji, którą uznamy za taką, która została otwarta z naruszeniem warunków Regulaminu (w tym Ograniczeń w korzystaniu z usług i transakcji). Dodatkowo, jeżeli uznamy, iż Klient wielokrotnie przeprowadza transakcje z naruszeniem niniejszej Umowy (w tym Ograniczeń w korzystaniu z usług i transakcji) możemy anulować i / lub zamknąć wszystkie jego transakcje.

 

Materiały Serwisu

 

Korzystając z Serwisu Spółki, Klient otrzymuje szeroki zakres informacji, danych i materiałów z wielu źródeł (dalej Materiały). Materiały mogą zawierać informacje rynkowe (dalej Informacje rynkowe), cytaty, wiadomości, opinie analityków, dane badawcze, wykresy i inne informacje i dane, które otrzymujemy od osób trzecich (dalej Materiały osób trzecich). Firma nie ponosi odpowiedzialności za Materiały osób trzecich. Wszystkie Materiały są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych, Spółka nie gwarantuje dokładności, aktualności, kompletności i oryginalności informacji w nich zawartych. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania, które mogą napotkać Klienta w wyniku korzystania z tych Materiałów poza Serwisem. Firma nie ponosi także odpowiedzialności za decyzje handlowe podjęte przez Klienta na podstawie informacji zawartych w Materiałach.

 

Informacje rynkowe nie stanowią porad inwestycyjnych. Firma oświadcza, iż udostępnia informacje rynkowe wyłącznie w celu zapoznania się z nimi i ułatwienia korzystania z Usługi.

 

Możemy zamieszczać linki do stron internetowych osób trzecich, które jednocześnie są od nas całkowicie niezależne. Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność treści zawartych w niezależnych źródłach.

 

Wszystkie Materiały (w tym informacje rynkowe i Materiały stron trzecich) są dostarczane w swojej bieżącej formie wyłącznie do użytku w ramach Usługi. Klient potwierdza i zgadza się, że materiały mogą nie w pełni odpowiadać rzeczywistej sytuacji istniejącej poza systemem. Np. kursy par walutowych w Serwisie mogą nadchodzić z opóźnieniem w stosunku do rzeczywistych kursów tej pary walutowej. Informacje rynkowe mogą szybko stracić swoją aktualność z różnych powodów, na przykład w wyniku zmiany warunków rynkowych lub okoliczności ekonomicznych. Nie zobowiązujemy się do aktualizowania Materiałów (w tym informacji rynkowych) i możemy przestać dostarczać niektóre lub wszystkie Materiały w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

 

Klient nie może kopiować, powielać, rozpowszechniać, publikować, sprzedawać, udzielać licencji ani w inny sposób wykorzystywać Materiałów do innych celów niż te, które zostały opisane w niniejszym Regulaminie.

 

Wszystkie Materiały, w tym materiały i teksty osób trzecich, grafiki, zdjęcia, muzyka, filmy, oprogramowanie, skrypty, znaki towarowe, znaki usługowe i loga są chronione prawem autorskim, prawem do znaków towarowych i prawami własności zgodnie z prawem odpowiednich państw. O ile nie jest to wyraźnie dozwolone, Klient zgadza się nie kopiować, modyfikować, publikować, przesyłać, rozpowszechniać, brać udziału w transferze lub sprzedaży, tworzyć prac pochodnych ani wykorzystywać w jakikolwiek inny sposób całości lub części dostępnych Materiałów.

 

Korzystając z Usługi, Klient akceptuje wszystkie warunki, które Firma edytuje lub aktualizuje w niniejszej Umowie, publikując odpowiednie zmiany w Witrynie. Za każdym razem, gdy warunki Regulaminu doznają zmian, Firma umieszcza odpowiednie zmiany na swojej stronie internetowej. Wszystkie zmiany zaczną obowiązywać dziesięć dni od daty ich pierwszego umieszczenia na stronie internetowej lub pierwszego użycia naszej Witryny po wprowadzeniu tych zmian (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Jeżeli Klient nie zgadza się z powyższym, prosimy o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z Usługi oraz poinformowanie nas o tym na piśmie.

 

Wpłata i wypłata środków

 

Aby uczestniczyć w transakcjach, Klient najpierw musi dokonać wpłaty na swoje konto (złożyć depozyt). Można to zrobić za pomocą dowolnej formy płatności dostępnej w Serwisie w każdej chwili.

 

Firma zastrzega sobie prawo do rozszerzenia lub skrócenia dostępnych metod płatności według własnego uznania i bez uprzedniego informowania o tym.

 

Jeżeli wpłata zostanie dokonana w walucie bazowej innej niż dolary amerykańskie, z karty bankowej mogą zostać pobrane dodatkowe środki na pokrycie kosztów wymiany walut i prowizji. Płatności kartą kredytową obsługiwane są przez Apachewell Ltd. a także OrangePay.

 

W przypadku dokonania wpłaty za pomocą elektronicznego przelewu bankowego zezwala się korzystać tylko z jednego konta bankowego, które musi się znajdować w kraju zamieszkania Klienta i należeć do niego. Klient jest zobowiązany dostarczyć oryginalnego potwierdzenia SWIFT lub potwierdzenia przelewu, który uznamy za satysfakcjonujący, w celu ustalenia, czy ​​jego wpłata została dokonana za pomocą elektronicznego przelewu bankowego.

 

W przypadku braku takiego potwierdzenia kwota uczestnicząca w tym przelewie elektronicznym może zostać zwrócona.

 

W przypadku dokonania wpłaty w jakikolwiek inny sposób (w tym z pomocą portfeli elektronicznych, systemów przekazów pieniężnych i systemów płatności internetowych), Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia wszelkich zasad, regulacji i norm, które wydają się nam niezbędne w związku z taką wpłatą.

 

Niniejszym Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że Firma angażuje niezależną stronę trzecią lub agenta płatniczego do przeprowadzania transakcji. Potwierdza również, iż strona trzecia lub agent płatniczy działa zgodnie z poleceniem Klienta i przekazuje środki w jego imieniu na rzecz Firmy bez zobowiązań, ograniczeń lub gwarancji. Klient zgadza się i potwierdza, że nie ma prawa żądać od strony trzeciej lub agenta płatności przekazanych środków pod żadnym pozorem.

 

Klient jest świadomy faktu, że jakakolwiek strona trzecia lub agent płatniczy dokonuje tylko rozliczeń pomiędzy nim a Firmą i nie oferuje żadnych usług finansowych ze swojej strony. Przyjmuje też do wiadomości, że nie korzysta z usług strony trzeciej / agenta płatniczego lub ich podmiotów stowarzyszonych jako dostawców usług finansowych, a jedynie jako usługi do transferu środków. Po dokonaniu transakcji Klient zrzeka się wszystkich potencjalnych roszczeń wobec osoby trzeciej lub agenta płatniczego.

 

Saldo na koncie Klienta może ulec zmianie w wyniku dokonanych przez niego transakcji. Klient może wykorzystać środki na swoim koncie do przeprowadzania transakcji. W trakcie transakcji środki zostają spisane z konta Klienta w celu otwarcia pozycji. Po zakończeniu transakcji zysk lub strata Klienta trafia na jego konto handlowe.

 

Środki na koncie handlowym Klienta są deponowane na rachunkach bankowych Spółki w bankach i instytucjach kredytowych zlokalizowanych w Europie i Azji (nie w strefach offshore) i nie mogą być przechowywane oddzielnie od innych środków, w tym środków własnych Firmy oraz środków innych użytkowników. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Firma nie płaci odsetek od środków zdeponowanych na jego koncie i może je wykorzystywać w dowolny sposób, dopóki nie zostaną one wypłacone z przestrzeganiem wszystkich zasad Regulaminu.

 

Jeżeli na rachunku Klienta nie będą przeprowadzane żadne operacje handlowe w ciągu 90 dni kalendarzowych z rzędu, od 91. dnia Spółka zastrzega sobie prawo do pobrania prowizji za obsługę rachunku w wysokości 5% kwoty salda na rachunku za każdy miesiąc kalendarzowy. Powyżej wspomniana prowizja będzie pobierana do czasu wznowienia operacji na rachunku.

 

Klient może złożyć wniosek o wypłatę środków ze swojego konta (dalej Wypłata). Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania wypłat w dowolny rozsądny sposób według własnego uznania, z przestrzeganiem zasad i przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jeżeli nie wskazano inaczej, każda wypłata środków z konta Klienta musi odbywać się w taki sam sposób, w jaki wcześniej dokonano wpłaty (np. środki zdeponowane za pośrednictwem przelewu bankowego można wypłacić jedynie przelewem zwrotnym na to samo konto bankowe, z którego wcześniej dokonano wpłaty). Spółka może ustawić limit wypłat dla określonego odcinku czasowego.

 

Zobowiązania Spółki w zakresie zwrotu środków na żądanie Klienta pozostają w mocy w przypadku rozwiązania Umowy z Klientem. Minimalna kwota wypłaty składa 50 USD. Jeżeli Klient wykonał mniej niż pięć niezależnych transakcji, wypłacana kwota zostanie obciążona dodatkową prowizją w wysokości 5%.

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa środków klientów Spółka może zażądać dodatkowej dokumentacji potwierdzającej tożsamość Klienta przed wszczęciem wypłaty (zgodnie ze standardami instytucji AML (Anti Money Laundering) lub firm zaangażowanych w obsłudze kart bankowych). W takich przypadkach dostarczenie żądanej dokumentacji jest warunkiem koniecznym do wykonania polecenia wypłaty.

 

Niektóre rozliczenia kart kredytowych mogą się odbywać za pośrednictwem naszych spółek stowarzyszonych.

 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia wszelkich zasad, regulacji i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i przeciwdziałania praniu pieniędzy, które uznamy za konieczne lub niezbędne w celu zapobiegania lub ograniczania prania pieniędzy, oszustw i innych przestępstw lub działań, które mogą potencjalnie wyrządzić krzywdę Spółce.

 

Możemy, według własnego uznania, odmówić rozpatrzenia wniosku o wypłatę lub nałożyć ograniczenie na wypłatę środków Klienta, jeśli podejrzewamy, że Klient naruszył warunki Regulaminu.

 

Wszystkie koszty transakcji, w tym opłaty za wymianę walut i przelewy ponosi Klient. Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami wynikającymi z transakcji, które mogą się pojawić w trakcie korzystania z usług Firmy.

 

Klient ma obowiązek zapłaty prowizji maklerskiej, spreadów, prowizji za przeniesienie dźwigni na następny dzień, prowizji manipulacyjnych i/lub innych prowizji przewidzianych w strukturze opłat Firmy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany struktury i wysokości opłat według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia, ze skutkiem natychmiastowym.

 

Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za uiszczenie wszystkich podatków, akcyzy i innych opłat, które muszą zostać uiszczone w związku z korzystaniem z Serwisu.

 

Odpowiedzialność za obliczanie i spłacanie wszystkich podatków naliczanych w kraju, którego rezydentem jest Klient i które w taki czy inny sposób wiążą się z jego działalnością handlową w Serwisie, spoczywa na Kliencie. Ponadto Klient zgadza się, iż w przypadku żądania odpowiednich organów wynikającego z przepisów odpowiedniej jurysdykcji Firma może odliczyć podatek od zysków osiągniętych przez Klienta we współpracy ze Spółką. Zastrzegamy sobie prawo do potrącenia takich podatków i obciążenia Klienta wszelkimi podatkami, do których może mieć zastosowanie niniejsza klauzula. Po utworzeniu konta i przed rozpatrzeniem wniosku o wypłatę możemy poprosić Klienta o wypełnienie określonych dokumentów podatkowych. Możemy wstrzymać wszystkie środki na koncie Klienta, dopóki odpowiednie dokumenty nie zostaną wypełnione i dostarczone z powrotem. Jeżeli nie otrzymamy je w ciągu (60) dni od daty przesłania tych dokumentów Klientowi, możemy tymczasowo zawiesić korzystanie z usług Firmy lub całkowicie odmówić współpracy.

 

Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność danych swoich instytucji finansowych i zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji tych danych w razie potrzeby. Odpowiedzialność za płatności dokonane przy użyciu nieprawidłowych lub nieaktualnych informacji spoczywa na Kliencie.

 

Jeżeli na konto Klienta przesłano środki (jako uzupełnienie depozytu lub w wyniku transakcji), a następnie odkryjemy, iż jakakolwiek ich część lub całość została zaksięgowana z naruszeniami Regulaminu, możemy obciążyć takie środki, a wszelkie opłaty związane z tymi działaniami zostaną uiszczone kosztem pozostałych środków na koncie Klienta. Alternatywnie możemy wystawić fakturę na kwotę wypłaty, którą Klient będzie musiał zapłacić w ciągu maksymalnie dwóch (2) dni roboczych od daty wystawienia faktury.

 

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu (w tym strat wynikających z transakcji) Klient będzie zobowiązany do zapłaty nam kwoty, która przekracza saldo na jego koncie, możemy wystawić mu fakturę, którą Klient będzie musiał zapłacić w terminie nie dłuższym niż (2) dni robocze od daty wystawienia.

 

Jeżeli ustalimy lub będziemy mieli powody, by sądzić, że Klient korzysta z usługi Firmy z naruszeniem Regulaminu (w tym Ograniczeń korzystania z usług i transakcji), możemy, według naszego uznania, odmówić mu prawa korzystania z Usługi i wstrzymać wszystkie środki na jego koncie, w tym te, które zostały wpłacone na depozyt, a także zyski, bonusy i inne środki, które trafiły na konto w wyniku transakcji.

 

Promocje i bonusy

 

Firma oferuje zarówno nowym, jak i obecnym klientom różne bonusy oraz możliwość uczestniczenia w różnych promocjach.

 

Wzięcie udziału w promocji oraz możliwość otrzymania bonusu są przywilejem Klienta, a Spółka ma prawo odmówić przyznania tego przywileju według własnego uznania.

 

Warunki przyznawania bonusów i udziału w promocjach są szczegółowo opisane w tej sekcji, a także na stronie internetowej Spółki.

 

W niektórych przypadkach Spółka ma prawo przyznać klientom bonusy na warunkach ustalanych indywidualnie z klientami. Od czasu do czasu Firma może oferować ekskluzywne bonusy dla wybranych klientów VIP.

 

Bonusy naliczane są po otrzymaniu wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających tożsamość Klienta.

 

Rodzaje bonusów:

 

a) Bonus od depozytu.

 

Bonus jest przyznawany Klientowi po wpłacie środków na konto. Jego wysokość stanowi procent od wpłaconej kwoty.

 

Bonus ten podlega wypracowaniu przez Klienta na określonych warunkach, a mianowicie:

 

 • W przypadku przyznania bonusu do 10 000 $ wolumen obrotu Klienta musi osiągnąć 10 000 000 $ za każde 1000 $ środków bonusowych;
 • W przypadku przyznania bonusu w wysokości od 10 000 $ do 30 000 $ wolumen obrotu Klienta musi osiągnąć 20 000 000 $ za każde 1000 $ otrzymanych środków bonusowych;
 • W przypadku przyznania bonusu powyżej 30 000 $ wolumen obrotu Klienta musi osiągnąć 30 000 000 $ za każde 1000 $ otrzymanych środków bonusowych;

 

Jeśli Klient posiada dwa lub więcej kont w Firmie, warunki wypracowania bonusu są obliczane dla każdego konta, na podstawie kwoty przyznanego bonusu i wolumenu transakcji dokonanych na wszystkich kontach.

 

Dopóki środki bonusowe nie zostaną w pełni wypracowane, wypłata środków bonusowych, jak i dochodu handlowego osiągniętego za ich pomocą nie jest możliwa.

 

Jeżeli Klientowi przyznano kilka bonusów, muszą one wszystkie zostać wypracowane, zanim stanie się możliwa ich wypłata lub wypłata dochodu osiągniętego za ich pomocą.

 

Przy wypracowaniu bonusu nie liczą się transakcje przeciwległe, transakcje skalpingowe oraz takie, które pozostają otwarte mniej niż trzy minuty.

 

Firma ma prawo do obciążania środków bonusowych, jak również wszelkich dochodów otrzymanych za ich pomocą bez powiadamiania Klienta i bez jego zgody, jeżeli w okresie dłuższym niż trzy miesiące od momentu przyznania bonusu i do jego wypracowania będzie zauważono:

 

- brak aktywności na koncie handlowym Klienta; lub

 

- bieżące saldo rachunku Klienta (z uwzględnieniem otwartych pozycji) nie przekracza wysokości bonusu.

 

W przypadku podejrzenia oszustwa w zakresie wypracowania bonusu wynik handlowy może zostać skorygowany. Dopóki nie zostanie spełniony warunek wypracowania bonusu, wypłata środków bonusowych i dochodu handlowego nie jest dozwolona. Po spełnieniu wymaganego wolumenu obrotu całe saldo konta wraz z depozytem, ​​bonusami i zyskiem może zostać wypłacone bez ograniczeń. Spełnienie wymogu dotyczącego wypracowania bonusu nie jest ograniczone czasowo.

 

Jeżeli Klient wypłaci środki z rachunku, zanim zostanie spełniony warunek wypracowania bonusu, wszystkie otwarte pozycje na jego koncie zostaną zamknięte, a saldo zostanie skorygowane według następującego wzoru:

 

Saldo środków na koncie = saldo rachunku bieżącego (saldo) - kwota bonusu (bonusów) - całkowity dochód uzyskany przez Klienta ze wszystkich zamkniętych transakcji otwartych od momentu przyznania bonusu (dodatni dochód).

 

 

b) Awans.

 

Ten bonus jest przyznawany Klientowi pod warunkiem późniejszego uzupełnienia konta. Zanim bonus zostanie przyznany Spółka i Klient muszą ustalić:

 

• Wielkość bonusu;

• Okres, w którym Klient zobowiązuje się zasilić swoje konto (domyślnie jest to 7 dni kalendarzowych, ale strony mogą ustalić inaczej);

• Kwota, jaką Klient powinien zasilić swoje konto.

Jeżeli Klient nie wpłaci środków w uzgodnionym terminie, Firma ma prawo obciążyć udzielony bonus wraz ze wszystkimi dochodami otrzymanymi za okres korzystania z tego bonusu.

 

Dopóki Klient nie wpłaci na swoje konto uzgodnionej kwoty lub dopóki Firma nie odbierze środków bonusowych, konto Klienta pozostanie zablokowane.

 

Warunki wypracowania awansu są podobne do warunków wypracowania bonusu od depozytu. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany i / lub anulowania programu bonusów i promocji w dowolnym momencie.

 

Warunki prowadzonych przez Spółkę promocji oraz zasady udziału w promocjach są ustalane przez Spółkę. Jeżeli Spółka a Klient nie uzgodnią inaczej, warunki wypracowania dowolnego bonusu, wypłat oraz inne warunki dotyczące tego bonusu są definiowane na podstawie reguł, obowiązujących w przypadku bonusu od depozytu.

 

Polityka ochrony danych osobowych


Firma przestrzega Polityki ochrony danych osobowych; Akceptując niniejszą Umowę, Klient zgadza się z niniejszą Polityką. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tej Polityki w dowolnym momencie poprzez zamieszczenie odpowiednich zmian w Serwisie bez specjalnego powiadomienia. Kontynuując korzystanie z usług Firmy po wprowadzeniu takich zmian, Klient udziela na nie zgody, niezależnie od tego, czy faktycznie się z nimi zapoznał. 

 

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, a także na transgraniczne przekazywanie tych danych poza terytorium państwa stałego zamieszkania Klienta. Przetwarzanie danych osobowych oznacza manipulacje / operacje przeprowadzane przez Spółkę z danymi osobowymi Klienta. Chodzi m.in. o gromadzenie, systematyzację, przechowywanie, weryfikację / aktualizację / zmianę, wykorzystywanie, rozpowszechnianie (w tym przekazywanie), depersonalizację, blokowanie i niszczenie danych osobowych oraz prawo do ich publikacji. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klient wyraża z własnej woli.

 

Za publicznie dostępne dane osobowe są uważane takie informacje: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce stałego zamieszkania oraz inne informacje związane z identyfikacją podmiotu danych osobowych. Klient zdaje sobie sprawę z konieczności przetwarzania danych osobowych i wie, że ma prawo odmówić przetwarzania swoich danych osobowych w każdej chwili. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zostaje udzielona w momencie akceptacji warunków niniejszej Umowy i pozostaje ważna do momentu jej wycofania przez Klienta.

 

Zgoda na otrzymywanie newslettera przez e-mail oraz za pomocą wiadomości SMS

 

 

Klient zgadza się na otrzymywanie informacji od Spółki drogą e-mailową, poprzez kontakt telefoniczny lub SMS na numer telefonu, który został podany jako kontakt. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych informacji w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] lub kontaktując się z menedżerem konta.

Nagrania

 

Klient zgadza się, iż wszystkie rozmowy między nim a personelem Spółki mogą być nagrywane bez wcześniejszego informowania o tym. Przyjmuje również do wiadomości, że nagrania te oraz wyniki ich późniejszej analizy mogą zostać użyte jako dowód w przypadku sporów.

 

Ostrzeżenie o ryzyku

  

Klient wie, iż korzystanie z Usługi, w tym zawieranie transakcji handlowych wiąże się z ryzykiem finansowym, o czym mówi się w klauzule Ostrzeżenie o ryzyku niniejszego Regulaminu. Akceptacja Regulaminu automatycznie oznacza akceptację Ostrzeżenia o ryzyku.

 

Klient jest świadom, iż handel na rynku walutowym niesie ze sobą ryzyko strat. Uprzejmie prosimy o rozważenie, czy takie ryzyko jest dla Klienta akceptowalne.

 

Akceptując Regulamin, Klient potwierdza, że zapoznał się z możliwymi zagrożeniami, ocenił możliwe konsekwencje swoich działań i w pełni się zgadza z nimi.

 

Zrzeczenie się odpowiedzialności

 

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, nieprzewidywalne, prawne straty wynikające z korzystania z usług i materiałów Spółki, niezależnie od tego, czy takie straty były wynikiem:

 

 • Nienależytego korzystania z Usługi przez Klienta;
 • Decyzji podjętych w zakresie realizacji operacji handlowych;
 • Przypadkowego lub celowego zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług Spółki, ich modyfikacji, zmiany;
 • Korzystania przez Klienta z usług, produktów i informacji osób trzecich prezentowanych lub reklamowanych w Serwisie.

 

 W przypadku sporów sądowych ze stroną trzecią Klient zwalnia Firmę i jej pracowników z roszczeń i wydatków (rzeczywistych i przewidywalnych szkód następczych), znanych i ukrytych, oczekiwanych lub nieoczekiwanych, nazwanych lub nienazwanych, wynikających lub w jakikolwiek sposób związanych z tym sporem.

 

Klient oświadcza, że korzysta z usług Firmy wyłącznie według własnego uznania i sam ocenia ryzyko. Serwis jest oferowany do użytku w bieżącej formie i bez żadnych gwarancji i warunków, wyraźnych lub dorozumianych.

 

Niektóre jurysdykcje nie akceptują zrzeczenia się odpowiedzialności lub gwarancji opisanych w niniejszej Umowie. W takich przypadkach Spółka działa zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi takich jurysdykcji.

 

Rozwiązywanie sporów

 

Klient przyjmuje do wiadomości, że wszelkie spory lub sytuacje nieuwzględnione w Regulaminie muszą zostać rozwiązane przez kierownictwo Firmy w sposób, który uzna ono za najbardziej sprawiedliwy dla wszystkich.

 

Klient zgadza się na nieodwołalne przekazanie jurysdykcji osobistej sądom znajdującym się w Irlandii. Zgadza się również, że wszelkie dochodzenia lub przesłuchania wszczęte na mocy niniejszej Umowy mogą być prowadzone z jego udziałem przez e-mail, osobiście, listem poleconym bez powiadomienia lub z powiadomieniem adresata i z powiadomieniem nadawcy o  doręczeniu lub przez Federal Express i/lub inne usługi kurierskie, z takim samym skutkiem, jak gdyby Klient był obecny w Irlandii. Poniżej Klient zrzeka się:

 

 • z roszczeń dotyczących jurysdykcji, w której trwa postępowanie sądowe lub dochodzenie;
 • ochrony wynikającej z  braku jurysdykcji osobistej w stosunku do powyższego.

 

Jeżeli Klient ma roszczenie wobec Spółki, zobowiązuje się poinformować nas o tym jak najszybciej, szczegółowo opisując go w liście i wysyłając na e-mail [email protected], zanim zacznie podejmować kroki prawne. Musi też dać nam rozsądną ilość czasu na odpowiedź i przetworzenie jego skargi. Spółka zobowiązuje się odpowiedzieć w terminie nieprzekraczającym sześćdziesięciu (60) dni.

 

Oficjalna korespondencja kierowana do Spółki ma być przesyłana na e-mail [email protected]

 

 

Postanowienia końcowe

 

Niniejsza Umowa oraz fakt, że Klient korzysta z Usługi, nie oznacza zawarcia partnerstwa ze Spółką, joint venture, agencji, franczyzy, biura sprzedaży ani umowy o pracę.

 

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu przeniesienia praw lub odszkodowań na rzecz osób trzecich.

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu (w tym wszelkich dokumentów, do których się odnosi lub które zawiera) w dowolnym momencie z obowiązkiem opublikowania zmian na stronie internetowej Spółki. Klient przyjmuje do wiadomości, że kontynuując korzystanie z Usługi po wprowadzeniu zmian, w pełni je akceptuje, niezależnie od tego, czy zapoznał się z nimi.

 

Niniejsza Umowa w najnowszej wersji (w tym wszelkie dokumenty, do których się odnosi lub które obejmuje) stanowi umowę między Klientem a Firmą i unieważnia wszystkie umowy, które istniały między stronami lub obowiązywały wcześniej.

 

Nieskorzystanie z któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie oznacza zrzeczenia się z niego.

 

W przypadku, gdy jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną zgodnie z obowiązującym prawem, obowiązywać zacznie inne ważne postanowienie, które będzie jak najbardziej zbliżone do istoty pierwotnego. Pozostałe klauzule Umowy pozostaną w mocy.

 

Klient potwierdza zapoznanie się z niniejszą Umową (w tym wszelkimi dokumentami, do których się odnosi lub które obejmuje), zgadza się ze wszystkimi jej postanowieniami bez wyjątku, samodzielnie ocenia atrakcyjność zawarcia niniejszej Umowy i nie polega na żadnych prezentacjach, gwarancjach lub oświadczeniach innych niż te, które zostały określone w niniejszej Umowie.

Niniejsza Umowa nie przewiduje przyznania praw ani sublicencji na rzecz Klienta, z wyjątkiem przypadków, w których Klientowi udało się uzyskać pisemną zgodę Spółki na to. Zastrzegamy sobie jednak możliwość przyznania praw według własnego uznania. Możemy odsprzedawać lub przyznawać na rzecz innych podmiotów nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy w dowolnym momencie bez ograniczeń i bez powiadomienia lub zgody Klienta.

 

Siła wyższa

Nie ponosimy odpowiedzialności za uzasadnione opóźnienie lub niemożność spełnienia jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy na skutek siły wyższej (np. klęsk żywiołowych), aktów terrorystycznych, strajków, embarg, pożarów, wojen i innych wydarzeń będących poza naszą kontrolą (dalej siła wyższa) . W przypadku siły wyższej możemy, według własnego uznania, zakończyć lub zawiesić działanie Usługi i/lub anulować, zamknąć wszelkie otwarte transakcje i/lub je wycofać. Tytuły sekcji, na które podzielono niniejszy Regulamin, wprowadzono wyłącznie w celu wygody posługiwania się tym dokumentem i nie mają one mocy prawnej. Użyty w Regulaminie termin „w tym” ma charakter poglądowy i nie ogranicza się do treści powiązanych z nim. Jeżeli Regulamin (wraz z dokumentami, do których się odnosi) został dostarczony w języku innym niż angielski, angielska wersja ma pierwszeństwo w przypadku sporów. Korzystanie z Usługi jest ściśle ograniczone warunkami niniejszej Umowy (w tym dokumentami, do których się odnosi) oraz ograniczeniami technicznymi Serwisu.

 

Niniejszy Regulamin zawiera następujące załączniki:

 

 • Ostrzeżenie o ryzyku;
 • Polityka prywatności;
 • Warunki handlowe

oraz inne informacje związane z warunkami handlowymi publikowane na stronie internetowej Spółki.

 

Niniejsza Umowa zaczyna obowiązywać w chwili akceptacji przez Klienta warunków niniejszej Umowy (w tym dokumentów, do których się odnosi). Klient akceptuje niniejszą Umowę, rejestrując się na stronie internetowej Spółki i otwierając konto handlowe.

Wystąpił błąd

Dziękujemy za kontakt!